Zapisy

(FORMULARZ ZAPISU U DOŁU ZAKŁADKI)

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I
w  Niepublicznej Polsko-Angielskiej Szkole Podstawowej im. Johna Deweya  w Obornikach w roku szkolnym 2016/2017
 
Celem rekrutacji uczniów do klasy pierwszej edukacji wczesnoszkolnej jest sprawdzenie dojrzałości szkolnej dziecka.
1. Zapisy do szkoły są dwuetapowe:
a) w I etapie dokonuje się tylko formalnego zapisu wszystkich zgłaszających się.
b) w II etapie:
- w siedzibie placówki odbędzie się prezentacja oferty Szkoły przeznaczona dla rodziców przyszłych kandydatów do klas I;
- we wskazanych dwóch dniach nauczyciele poprowadzą z kandydatami na uczniów klas I zajęcia w grupie dzieci, uwzględniając takie aktywności jak: rozmowa, rysowanie, zabawy w celu zorientowania się w możliwościach psychofizycznych dzieci.
W pierwszym dniu zajęć grupowych rodzice dziecka są zobowiązani przedstawić informację o gotowości szkolnej przygotowaną przez placówkę, w której dziecko realizuje roczne przygotowanie do obowiązku szkolnego;
- ostateczna lista uczniów nowo przyjętych do Szkoły wywieszona będzie w gablocie informacyjnej Szkoły oraz udostępniana będzie w sekretariacie placówki; 
- Dyrektor wraz z członkami kadry Szkoły, poprowadzi indywidualne rozmowy z rodzicami przyszłych uczniów.
W przypadku stwierdzenia braku gotowości do podjęcia nauki szkolnej, rodzice otrzymują wskazówki do pracy wyrównawczej z dzieckiem oraz zostaje im zaproponowana kontrolna wizyta  u psychologa w późniejszym terminie wyznaczonym przez Szkołę. Aby zapewnić optymalne warunki nauki wszystkim dzieciom, Szkoła na podstawie własnych obserwacji oraz opinii o gotowości szkolnej dziecka z klas „0” decyduje o uczęszczaniu ucznia do jednej z dwóch klas I, które między sobą różnią się indywidualnymi predyspozycjami psychofizycznymi dzieci. Szkoła przyjmuje do każdej z klas nie więcej niż jedno dziecko wymagające dodatkowego wsparcia nauczyciela wspomagającego lub terapeuty ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe.
2. Liczba miejsc w szkole jest ograniczona. Kolejność dokonania zapisu dziecka do Szkoły nie stanowi kryterium przyjęcia danego dziecka w poczet uczniów.
3. Pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły mają kolejno:
- rodzeństwo uczniów Niepublicznej Polsko-Angielskiej Szkoły Podstawowej im. Johna Deweya oraz dzieci nauczycieli zatrudnionych w Grupie Pro Alegria 
- uczniowie klasy „0” Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola „Akademia Wiedzy i Zabawy”,
- uczniowie klasy „0” Publicznego Przedszkola „Zaczarowane Przedszkole”
4. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Szkoły podejmuje Dyrektor placówki na postawie opinii zespołu nauczycieli prowadzących zajęcia grupowe z dziećmi.
5. W ciągu miesiąca od daty przyjęcia dziecka do Szkoły, rodzice dokonują jednorazowej wpłaty tzw. wpisowego w kwocie 400zł. Rodzice podpisując umowę, akceptują wysokość i termin opłacanego czesnego, statut oraz wewnętrzne regulaminy Szkoły.

 
ZASADY REKRUTACJI DO KLAS II-VI (w przypadku wolnych miejsc)
w  Niepublicznej Polsko-Angielskiej Szkole Podstawowej im. Johna Deweya w Obornikach w roku szkolnym 2016/2017

Najważniejszym kryterium przyjęcia dziecka do Szkoły jest rozmowa z Rodzicami, podczas której obydwie strony (Szkoła i opiekunowie dziecka) omawiają zasady współpracy oraz określają swoje oczekiwania i zobowiązania. Rodzic zobowiązany jest również przedstawić dokumentację dziecka z poprzedniej placówki tj.: świadectwa, opinie, orzeczenia i inne tym podobne  ważne ze względu na proces nauczania i wychowania dokumenty.
Kandydaci biorą udział w rozmowie i/lub specjalnie przygotowanych zajęciach, mających na celu określenie dojrzałości szkolnej dziecka w sferze intelektualnej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Podczas zajęć dzieciom towarzyszy nauczyciel oraz psycholog. Aby określić poziom umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego, do zajęć włącza się również lektor języka angielskiego.

Regulaminy  wchodzą w życie z dniem 30 czerwca 2016 roku. Regulaminy mogą ulec zmianie. Wygasają regulaminy z dnia 1 stycznia 2017 roku (z późniejszymi zmianami).Jeżeli są Państwo zainteresowani odwiedzeniem naszej Szkoły lub uzyskaniem informacji o dostępności wolnych miejsc, prosimy o wypełnienie krótkiego formularza znajdującego się poniżej. W ciągu 48 h nasz pracownik skontaktuje się z Państwem. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z placówką pod numerami telefonu: +48 728 359 424 (Sekretariat) lub +48 503 574 105 (Dyrekcja).